МЕНЮ
Your Cart

Видове счетоводни услуги

Видове счетовдни услуги, предоставени от Счетоводител Варна 

Счетоводни услуги

 • Първоначална регистрация на юридическо лице/фирма/ 
 • Изготвяне на индивидуална счетоводна политика и сметкоплан
 • Ежемесечно осчетоводяване на стопанските операции в съответствие със Закона на счетоводстводо
 • Изготвяне и подаване на всички нужни декларации в зависимост от нуждите на всяка фирма – посочени в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в законоустановените срокове
 • Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети – Баланс, Отчет за приходи и разходу/ОПР/, Отчет за паричните потоци/ОПП/, Отчет за собствения капитал/ОСК/ и др.
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети
 • Представляване и защита на клиента пред проверяващи държавни органи
 • Анализ на финансовото съсътояние на фирмата

ТРЗ /труд и работна заплата/ услуги

 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения при назначаване на персонал, или промяна на договорените условия до момента между работодател и работник, както и регистрацията им в НАП
 • Изготвяне на длъжностна характеристика на персонала
 • Прекратяване на трудовите договори с работници и служители
 • Своевременна обработка на документи, постъпили от работниците – молба за отпуск, болнични листове, молба за напускане и др.
 • Изчисляване на месечните заплати на персонала, както и съответните вноски към бюджета за осигуровки и данъци 
 • Изготвяне на форма 76
 • Изготвяне на фишове за заплатите
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на декларации образец 1 и 6 пред държавните органи
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати
 • Изготвяне на служебни бележки и други за персонала
 • Изготвяне на платежни нареждания за плащания към бюджета

Административни и други услуги

 • Регистрация и дерегистрация на юридическо лице в Търгосвски регистър
 • Промени в актуалното състояние на юредически лица/фирми/ в Търгосвски регистър
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Издаване  от НАП  на удостоверения за наличие или липса на задължения
 • Издаване от Агенция по вписванията на удостоверение за актуалното състояние
 • Помощ и изготвяне на нужните документи при кандидатстване за кредит
 • Онлайн банкиране от името на клиент

Консултации

 • Консултации при стартиране и регистрация на собствен бизнес
 • Консултации при назначаване и освобождаване на персонала, както и текущо осигуряване
 • Косултации, относно данъчното облагане
 • Изготвяне на бизнес план и последващо следене за изпълнението му
 • Консултации, свързани с промяната на законодателната уредба
 • Консултации при прекратяване на дейността на предприятие

 

 

Сайта на Счетоводител-Варна използва БИСКВИТКИ (cookies) Като продължавате да използвате сайта, без да променяте настройките, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас cookies.