Официално, сроковете за подаване на годишни данъчни декларации са удължени и обнародавани в държавен вестник.

Промените са:

  • Годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО – изготвяне, подаване и плащане на данъците към бюджета вече е от 1 март до 30 юни.
  • Годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ за ЕТ и регистрираните замеделски стопани – изготвяне, подаване и плащане на данъците към бюджета вече е от 1 март до 30 юни.
  • Авансовите вноски ще се правят на база прогнозната данъчна печалба, но навсякъде показателят Нетни приходи от продажби ще е за годината, преди предходната, т.е не за 2020г., а за 2019г. Те ще се декларират с отделна данъчна декларация по образец от 1 март до 15 април, а не заедно с ГДД, както досега.
  • До 15 ноември е новият срок за подаването на декларацията по чл. 88 от ЗКПО, относно промени на авансови вноски
  • До 1 декември на текущата година се внасят авансовата вноска за трето тримесичие и авансовата вноска за месец декември
  • Допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски се вдига от 20 на 25%
  • Срокът за публикуване на Годишните финансови отчети (ГФО), Консолидираните финансови отчети и годишните доклади е удължен до 30 септември.
  • До 30 юни се подава декларацията за неизвършване на дейност през предходната година.