От 22.01.2021г. стартира кандидатстването по продължението на мярката 60/40 за запазване на работните места на засегнатите бизнеси от COVID-19. Подкрепата продължава за период от 3 месеца – 01.01.2021г. – 31.03.2021г.

     По-долу ще Ви запознаем с всички нужни условия на които трябва да отговаря вашето предприятие, както и документацията, нужна за да може да кандидатства за държавната помощ.

     В случай, че не сте сигурни дали отговаряте на условията или просто времето Ви е скъпо и не искате да губите време в прочитане на текста по-долу, то може да се свържете с нас за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ на тел. 0878 64 72 61 или да ни пишете на е-мейл office@schetovoditel-varna.com. Ние с радост ще проучим състоянието на Вашата фирма и ще Ви дадем становище, абсолютно безплатно, дали можете да кандидатствате за получаването на държавни средства за бизнеса Ви. В последствие можем да изготвим всички нужни документи, като цената за това варира между 100 - 150лв, в зависимост от броя на наетите лица, за които се кандидатства.

     Условията, на които трябва да отговаря всеки работодател, за да може да бъде одобрен за подпомагане от държавата по мярката „60/40“ са следните:

 1. Запазване на заетостта на персонала – за целта кандидата трябва да отговаря на едно от следните условия:
 • За периода от 13.03.2020 - 31.12.2020г., работодателят трябва с вътрешна заповед да преустанови работата на предприятието или на част от него, или на отделни работници
 • За периода от 13.03.2020 - 31.12.2020г., работодателят е установил за цялото предприятие или отделно звено непълно работно време за служителите, които преди това са работили на пълно работно време
 • За периода от 13.03.2020 - 31.12.2020г., в случай че работодателят или държавният орган е издал заповед за преустановяване на дейността на предприятието или част от него, работодателя има право да предостави платеният годишен отпуск на работника и без негово съгласие.
 • В случай на подадено уведомление до Агенцията по заетостта за масови уволнения, на работниците на които е запазена заетостта, в периода 13.3.2020 - 31.10.2020г.
 • За работниците и служителите, които работят в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ (сектор I от КИД-2008) и „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ (код 49.39 от КИД-2008)
 • * В случай, че не сте издали подобна заповед, можете да се свържете с нас за допълнителна информация, за да видим дали нещо може да се направи.
 1. Спад на приходите от продажби (оборота) с поне 20% - сравнява се един от месеците: януари, февруари или март 2021г. (по желание на конкретния работодател) и се сравнява с:
 • За фирми, учредени преди 01.12.2019г: същият месец на 2020г
 • За фирми, учредени след 01.12.2019г: усреднения приход за 2020г

 1. Да са местни физически и юридически лица или техни поделения, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България
 2. Нямат задължения за данъци и осигурителни вноски към държавата или общината преди 01.01.2020г. или при наличие на такива работодателят е предприел действия по разсрочване, отсрочване или обезпечаване
 3. Кандидатите работодатели трябва да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация
 4. За фирмите, които не са сферите на туризъм и трнспорт е нужно да запазят заетпотта на своите служители за допълнителен период равен на периода на вземане на средства по мярката 60/40. Т. е. ако в момента кандидатствате за държавна помощ за период от м. Януари до м. Март и Ви удобрят, в последствие трябва да запазете служителите за които сте получили средствата от м. Април до м. Юни включително.
 1. Работниците и служителите за които кандидатства конкретният работодател трябва да отговарят на следните условия:
 • трябва да имат сключен трудов договор с работодателя преди 01.10.2020г.
 • Работниците и служителите трябва да не са осигурени в някои от следните сектори:

АСелско, горско и рибно стопанство

К – Финансови и застрахователни дейности

О – Държавно управление

Р – Образование, с изключение на: Предучилищното образование-частен сектор (код 85.10) и други образователни дейности (код 85.5)

Q – Хуманно здравеопазване и социална работа, с изключение на: дейност на лекари по дентална медицина (код 86.23), други дейности по хуманно здравеопазване (код 86.90) и дневни грижи за малки деца (код 88.91)

T - Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

U – Дейности на екстериториални организации и служби

 • За периода за който кандидатства работодателя, работниците и служителите, трябва да не използват неплатен отпуск, болничен или майчинство. Ако работниците използват някои от гореизброените, то за този период няма да бъде изплатена компенсацията 60/40 на съответния работник
 • Работодателя не трябва да получава финансиране по-голямо от 80% за възнаграждение и осигуровки на персонала от държавния бюджет със средства от ЕС

Ако кандидата не отговаря дори и на 1 условие, а отговаря на всички други, то той няма да бъде одобрен за получаване на държавната помощ.

В случай че в документацията за кандидатстване има технически или други грешки и неточности, то кандидата ще бъде уведомен от Агенцията по заетостта, за да бъдат коригирани в определен срок и отново изпратени за проверка.

     Документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване по образец
 • Списък на работниците и служителите, за които се кандидатства по образец (подава се отделно за всеки месец)
 • Копие на заповед/и от работодател за преустановяване на работата и/или въвеждане на непълно работно време
 • Документи, доказващи спад на приходите с поне 20%. Такива могат да бъдат: опис на издадени фактури, копия на дневници за продажби и месечна справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), месечни отчети от фискално устройство (касов апарат), други
 • Копие на годишната данъчна декларация за 2019г. по ЗКПО или ЗДДФЛ, за лицата учредени преди 01.01.2020г.
 • Декларация за минимални и държавни помощи по образец

     Документи за продължаване получаването на средства (за вече одобрените по предходната процедура (01.10-31.12.2020)

 • Заявление за удължаване на срока за получаване на средства за запазване на заетостта по образец
 • Документи удостоверяване спад на приходите
 • Списък на работниците и служителите, за които се кандидатства по образец (подава се отделно за всеки месец)
 • Декларация за минимални и държавни помощи по образец

Ако документите се подават в електронен формат, те трябва да бъдат подписани с електронен подпис и подадени чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), регистрация за която може да си направите на сайта https://edelivery.egov.bg/.

Ако документите се подават на хартиен носител, то те трябва да бъдат с подпис и печат от конкретния работодател и изпратени чрез куриер с обратна разписка или да се занесат лично до съответната териториална дирекция на Агенция по заетостта (Бюро по труда) с обратна разписка. Важно е да се отбележи, че дори когато документите се подават в хартиен носител, списъкът на работниците и служителите, следва да се подаде и в електронен формат (Excel) записана на USB памет (флашка) или CD диск. Териториалния обхват на дирекциите може да намерите на: https://www.az.government.bg/bg/contacts/offices/.

Всички нужни документи за кандидатстване по образец можете да намерите тук: https://www.az.government.bg/pages/pms-151-2020-izm-s-pms-416-2020/

    Краен срок за прием на документи за кандидатстване: 15.04.2021г.

     Краен срок за представяне на списък на работниците за предходен месец: 22-ро число на месец

     Срок за разглеждане на документите: 10 работни дни след подаването им в Агенцията по заетостта

Ако от горепосоченото изложение все пак са останали неизяснени въпроси и все още не сте сигурни дали можете да кандидатствате, отново Ви приканваме да се свържете с нас за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ по някои от следните начини: на тел. 0878 64 72 61 или на е-мейл office@schetovoditel-varna.com. Припомняме, че след това можем да подготвим нужната документация за кандидатстване за Вашата фирма.