В бр. 103/04.12.2020 на държавен вестник е обнародван Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2021г.

Основните моменти са:

 • Минималната работна заплата за страната за 2021г. е 650лв, същата е сумата и на минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, което е увеличение с 40лв, спрямо определената за 2020г.
 • Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се запазва на 420 лв
 • Максималният месечен осигурителен доход остава без промяна – 3 000 лв.
 • Минималният размер на пенсията за стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО за 2021г. се вдига на 300 лв.
 • Определя се дневен миимален размер на обезщетението за безработица за 2021г. – 12 лв. (наблюдава се увеличение от 3 лв. на ден), както и дневен максимлен размер – 74.29 лв. (остава непроменен)
 • Размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст се запазва на 380 лв. на месец
 • Запазват се, както размерите,така и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ", "Безработица" и здравноосигурителната вноска.
 • Увеличва се на 325 лв., сумата върху която се дължи здравна осигуровка за дните на лицата в неплатен отпуск (през 2020 беше 305 лв.).
 • Работодателя дължи здравна осигуровка върху 650 лв, на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете (увеличение от 40 лв, спямо 2020г.).
 • Отново, за 2021 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
 • През 2021 г. ще се зачита за осигурителен стаж, времето на неплатен отпуск до 60 работни дни, а не 30 както беше до момента.
 • Наблюдават се промени на вноските за фонд “Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) по основни икономически дейности за 2021г. като максималната и минималната граница остават непроменени (0.4% – 1.1%)