От днес, 01.04.2022г. влиза в сила Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване (ЗБДОО) на Република България за 2022г. Кои са основните моменти и промени?

 • Минималната работна заплата за страната за 2022г. е 710лв, същата е сумата и на минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, което е увеличение с 60лв, спрямо МОД за 2021г.
 • Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се увеличава на 710лв.
 • Максималният месечен осигурителен доход се увеличава, спрямо 2021г. с 400лв и вече е 3400лв.
 • Увеличва се на 355 лв., сумата върху която се дължи здравна осигуровка за дните на лицата в неплатен отпуск (през 2021 беше 325 лв.).
 • Работодателя дължи здравна осигуровка върху 710 лв, на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете (увеличение от 60 лв, спямо 2021г.).
 • Запазват се, както размерите,така и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ", "Безработица" и здравноосигурителната вноска.
 • Минималният осигурилтелен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи е променен.
 • Наблюдават се промени на вноските за фонд “Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) по основни икономически дейности за 2022г. като максималната и минималната граница остават непроменени (0.4% – 1.1%)
 • Отново, за 2022 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Размери на обещетенията за 2022г.

 • Определя се дневен миимален размер на обезщетението за безработица за 2021г. – 18 лв. (наблюдава се увеличение от 6 лв. на ден), както и дневен максимлен размер – 85.71 лв. (увеличен е с 11.42лв)
 • Размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст се увеличава до 710лв.
 • Размера на еднократната помощ при смърт на осигурено лице, остава непроменен и е в рамер на 540лв.

Периодът за изчисляване на краткосрочните обезщетения остава непроменен, а именно:

 • Бременност и раждане – 24 календарни месеца
 • Временна неработоспособнот – 18 календарни месеца
 • Безработица – 24 календарни месеца
 • Трудоустрояване поради бременност, кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца

Срокът за изплащане на обезщетението за бременност и раждане, остава непроменен, а именно 410 дни (45 дни преди термин и 365 дни след разждане).

Формулата за изплащане на обезщетения за времмена неработоспособност (болнични), съгл. Чл.40, ал.5 от КСО, остава както досега, първите 3 работни дни се изплащат от осигурител (работодател) в размер на 70% от среднодневното брутно възнаграждение, а след това се изплащат от фондовете на ДОО (Държавното обществено осигуряване)